flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

 

 

 

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                          Рішення Зборів суддів

                                                                                              Центрального районного суду

                                                                                             міста Миколаєва 28.01.2016 N 4  
 

 

 

 

 

 

                            Засади

 

використання автоматизованої системи документообігу суду при здійсненні автоматизованого розподілу судових справ між суддями Центрального районного суду міста Миколаєва

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Загальні положення

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду при здійсненні автоматизованого розподілу судових справ між суддями Центрального районного суду міста Миколаєва /далі – Засади/ розроблено відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

1.1.Предмет регулювання

 

1.1.1.     Правове регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу суду, здійснюється цими Засадами відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про доступ до судових рішень", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79/ та інших нормативно-правових актів.

1.1.2.     Порядок роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також державну таємницю, регулюється законодавством, що діє у цій сфері.

1.1.3.     Засадами не регулюється порядок ведення діловодства з питань роботи з кадрами, щодо звернень громадян та надання публічної інформації.

 

1.2.   Визначення термінів

 

1.2.1.     Наведені у Положенні терміни вживаються в такому значенні:

автоматизована система – сукупність комп'ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних, захист від несанкціонованого доступу тощо;

 

автоматизоване робоче місце – програмно-апаратний комплекс, що складається з персональної електронної обчислювальної машини та інших пристроїв, прикладного програмного забезпечення загального призначення і спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та призначений для автоматизації діяльності користувача системи в межах його повноважень та компетенції і діє у складі автоматизованої системи документообігу суду, в тому числі для обміну інформацією з іншими автоматизованими робочими місцями та (або) іншими автоматизованими системами із застосуванням каналів зв’язку;

 

автор електронного документа – фізична або юридична особа, яка створила електронний документ;

адміністратор автоматизованої системи (адміністратор Єдиної судової інформаційної системи – далі ЄСІС) – державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке забезпечує: технічний супровід та здійснює підтримку працездатності автоматизованої системи в цілому згідно з вимогами ЄСІС, виконує інші функції відповідно до розпоряджень ДСА України та взятих на себе договірних зобов'язань; сервіс обміну обліково-інформаційними картками, електронними документами суду з центральною базою даних автоматизованої системи документообігу суду у відповідності до протоколів обміну, затверджених адміністратором автоматизованої системи;

 

вбудований редактор текстів – функціональна частина автоматизованої системи, що надає можливість створення та налаштування шаблонів документів, а також забезпечує виготовлення процесуальних та інших документів суду на підставі цих шаблонів в інтерфейсі текстового редактора;

 

виконавчий документ – виконавчий лист, наказ господарського суду, судовий наказ, ухвала, постанова суду у цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях (справах) та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

 

електронний архів – відокремлена частина бази даних, що містить інформацію про судові справи та/або документи, передані до архіву суду, і не підлягає редагуванню;

 

засади використання автоматизованої системи документообігу суду – це затверджені рішенням зборів суддів відповідного суду правила застосування цього Положення з урахуванням юрисдикції та інстанційності суду, норм процесуальних кодексів та законів України;

 

комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у придатній для зчитування комп'ютером формі, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату;

 

користувач автоматизованої системи – суддя, помічник судді, працівник апарату суду, технічний адміністратор (на підставі наказу керівника апарату суду);

 

оригінал електронного документа суду – електронний примірник документа суду з обов'язковими реквізитами, в тому числі з електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) автора, що не підлягає редагуванню;

 

оригінал електронного судового рішення – електронний примірник судового рішення з ЕЦП судді (головуючого судді або судді-доповідача у разі колегіального розгляду судової справи), що не підлягає редагуванню;

 

підсистема – виділений за певними ознаками модуль автоматизованої системи для вирішення конкретних завдань цієї системи, що встановлюється на кожному автоматизованому робочому місці залежно від функцій, повноважень та напрямів роботи користувача автоматизованої системи;

 

права користувача автоматизованої системи – сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;

 

провадження у судовій справі – сукупність процесуальних дій, пов'язаних із розглядом судової справи;

 

редагування інформації – зміна даних після їх збереження відповідним користувачем чи підписання документа ЕЦП;

 

суд – Центральний районний суд міста Миколаєва

 

судова справа – позовні заяви, скарги, матеріали кримінального провадження, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також судові процесуальні документи, що виготовляються судом;

 

судове рішення – процесуальний документ, постановлений судом під час розгляду судової справи на будь-якій стадії судового процесу (ухвала, рішення, вирок, постанова, судовий наказ, окрема думка судді тощо);

 

реєстрація вхідної кореспонденції – фіксування в автоматизованій системі факту надходження до суду судових справ та інших передбачених законом документів;

 

реєстрація вихідної кореспонденції – фіксування в автоматизованій системі надсилання судом документів, виготовлених у суді;

 

технічний адміністратор – особа, наділена правами адміністратора автоматизованої системи для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в суді, або відповідний фахівець адміністратора автоматизованої системи, закріплений за цією судовою установою.

 

 

1.3.       Цілі та завдання Засад

 

1.3.1. Засади визначають правила застосування Положення про автоматизовану систему документообігу суду з урахуванням юрисдикції та інстанційності суду, норм процесуальних кодексів та законів України, а також особливостей організації роботи суду.

1.3.2. Для функціонування автоматизованої системи суд забезпечує:

 • своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

 • своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

 • захист інформації автоматизованої системи в суді;

 • своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

 • інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 • 1.4.   Особливості функціонування автоматизованої системи в суді

 •  

 • 1.4.1. У суді використовується комп’ютерна програма "Д-3", розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

 • 1.4.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи.

 • 1.4.3. Збори суддів відповідного суду мають визначені цими засадами повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи.

 • За результатами розгляду питань, зазначених в абзаці першому цього підпункту, рішенням зборів суддів затверджуються Засади використання автоматизованої системи документообігу суду і вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 • У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів відповідного суду новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 • Засади використання автоматизованої системи документообігу суду оприлюднюються на веб-порталі судової влади України.

 •  

 • II. Порядок функціонування автоматизованої системи

 •  

 • Автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в суді, а саме:

 • реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;

 • розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів), визначення запасного судді, слідчого судді, присяжних та народних засідателів;

 • взяття на контроль та здійснення контролю за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду, інформування голови суду, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;

 • фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;

 • реєстрацію процесуальних дій та документів у судовій справі;

 • контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи та інформування головуючого судді (судді-доповідача) та голови суду про закінчення цих строків;

 • використання ЕЦП для підписання оригіналу електронного документа суду;

 • оперативний пошук судових справ та документів за їх реквізитами;

 • індексацію документів та їх контекстний пошук;

 • виготовлення та видачу копій судових рішень та виконавчих документів на підставі даних, що містяться в автоматизованій системі, в тому числі надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних судових рішень;

 • зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у автоматизованій системі;

 • відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

 • надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду судових справ;

 • підготовку статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

 • підготовку звітності суду про стан здійснення судочинства;

 • надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень);

 • передачу судових справ до електронного архіву;

 • надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ.

 •  

 • 2.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи

 •  

 • 2.1.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в кожному окремому суді визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

 • Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

 • Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

 • 2.1.2. Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену цим Положенням інформацію.

 • 2.1.3. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис". Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

 • 2.1.4. Користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги цих Засад та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

 • 2.1.5.  Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування – технічний адміністратор.

 • 2.1.6.     Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

 •  

 • 2.2.  Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху

 •  

 • 2.2.1. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

 • Реєстрація матеріалів, що підлягають автоматизованому розподілу між суддями, в автоматизованій системі здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку без розкриття відомостей, що становлять державну таємницю.

 • Інші документи, що містять державну таємницю, в автоматизованій системі не реєструються.

 • 2.2.2. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначаються відповідними інструкціями з діловодства.

 • 2.2.3. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

 • 2.2.4.  Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

 • Структура єдиного унікального номера судової справи є такою: код суду першої інстанції (три цифри) / номер судової справи за порядком у поточному році / рік реєстрації (дві цифри). Наприклад: 490/362/16.

 • 2.2.5.  Автоматизованою системою автоматично формується номер провадження судової справи, необхідний для діловодства відповідного суду. Цей номер містить індекс, код суду, номер судової справи за порядком у поточному році.

 • 2.2.6. З метою забезпечення своєчасного розподілу судових справ та матеріалів між суддями до реєстраційної картки вносяться відомості у такому обсязі, що дають змогу однозначно ідентифікувати справу серед інших справ.

 • Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи, що були використанні під час її розподілу не допускається, крім виправлення технічних помилок та описок - на підставі розпоряджень керівника апарату. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

 • Наявність технічних помилок та описок, що не впливають та не можуть вплинути на результати автоматичного розподілу справ між суддями, не є підставами для відводу, а їх виявлення тягне їх усунення на підставі звернень головуючого судді або інших учасників процесу.

 • Після розподілу справи та її передачі конкретному судді до картки можуть додатково вноситись інші реєстраційні данні, що є необхідними для забезпечення належної організації роботи зі справою.

 • 2.2.7. Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується автоматизованою системою таким чином:

 • у листуванні щодо судових справ вихідний номер складається з єдиного унікального номера судової справи із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб – поточного року;

 • у листуванні щодо інших документів вихідний номер складається з номера номенклатури справ суду, в якому зберігаються матеріали, із зазначенням через дріб номера за порядком у межах кожної номенклатури і через дріб – поточного року.

 •  

 • 2.3. Розподіл судових справ між суддями.

 •  

 • 2.3.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

 • 2.3.2.У суді застосовується автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи, а також розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді, повторний автоматизований розподіл судових справ.

 • 2.3.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

 • за два місяці до закінчення повноважень судді;

 • за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

 • за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

 • у період відпустки судді;

 • за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

 • під час тимчасової непрацездатності судді;

 • за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

 • у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

 • в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 •  

 • дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 •  

 • Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 •  

 • 2.3.4.     Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

 • із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

 • для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

 • із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

 • 2.3.5. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 цих Засад, спеціалізації суддів, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

 • 2.3.6. Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою:

 • К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

 • де:

 • К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи;

 • Сума (Вага_Судової_Справи) – розраховується як сума ваги кожної судової справи, які були розподілені на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

 •  

 • Вага_Судової_Справи – розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

 • К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН,

 • де:

 • К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу (повинен бути більше 0);

 • К_ФУС – коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи;

 • К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи (повинен бути в межах від 0,4 до 1);

 • КтРД – кількість робочих днів, у які судді розподілялися судові справи, починаючи з початку календарного року.

 •  

 • 2.3.7. Обрання судді за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

 • 2.3.8. Копія табеля обліку використання робочого часу щодо суддів відповідного суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.

 • 2.3.9. Здійснення автоматизованого розподілу судових справ без урахування правил, зазначених у підпункті 2.3.4 пункту 2.3 цього Положення, не допускається.

 • Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 •  

 • 2.3.10.  Збори суддів запроваджують спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ. Спеціалізація суддів визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію.

 • 2.3.11. Збори суддів мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

 • у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);

 • у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

 • у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.55 пункту 2.3 цього Положення;

 • які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні.

 • 2.3.12.  Збори суддів мають право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.

 • 2.3.13.  Збори суддів відповідного суду мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов'язки, не пов'язані із здейсненням правосуддя (секретаря судової палати, секретаря Пленуму, вченого секретаря НКР та судді, визначеного доповідачем щодо проекту постанову Пленуму або довідки про вивчення чи узагальнення судової практики, а також є членами Ради суддів України або здійснюють науково-викладацьку діяльність у Національній школі суддів України), але не більш ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

 • 2.3.14. Збори суддів відповідного суду мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.

 • 2.3.15.  Зміни до налаштувань автоматизованої системи згідно з підпунктами 2.3.10–2.3.14 пункту 2.3 цих Засад, вносяться не пізніше одного робочого дня, що передує даті їх застосування, визначеній зборами суддів відповідного суду.

 •  

 • Автоматизований розподіл судових справ між суддями

 •  

 • 2.3.16. Автоматизований розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх та спеціалізації з розгляду кримінальних проваджень та інших матеріалів, що містять державну таємницю.

 • За допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

 • Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

 • 2.3.17. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

 • 2.3.18. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається головуючий суддя та інші учасники колегії суддів.

 • У разі коли обвинуваченим у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, заявлено клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, автоматизованою системою визначається до складу такого суду два професійних судді шляхом включення до нього головуючого та одного із суддів зі складу колегії суддів, визначених відповідно до абзацу першого цього підпункту.

 • 2.3.19.  Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних із виборчим процесом, процесом проведення референдуму, а також судових справ про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначених категорій.

 • 2.3.20.  У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

 • У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснюватиме один суддя відповідної спеціалізації, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог цих Засад.

 • 2.3.21.  Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Доступ для коригування наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

 • 2.3.22.  При об’єднанні судових справ автоматизованою системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю (суддів), якому передано для розгляду ці судові справи.

 • Не підлягають автоматизованому розподілу судові справи, які надійшли до суду першої інстанції для вирішення питання про їх об’єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

 • Не підлягають автоматизованому розподілу зустрічний позов та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, які надійшли до суду, а передаються раніше визначеному судді для вирішення питання щодо спільного їх розгляду.

 • Не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються раніше визначеному судді заяви про скасування заходів реагування, застосованих в межах відповідної судової справи.

 • 2.3.23. У разі роз’єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

 • При роз’єднанні (виділенні) судових справ системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю із врахуванням таких судових справ.

 • 2.3.24.  Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями (додаток 1 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79), що автоматично створюється автоматизованою системою.

 • Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності) за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів автоматизованої системи щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями не може бути обмежений.

 • Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями може бути роздрукованим за вимогою головуючого судді, члена колегії суддів, учасників відповідного провадження. У такому випадку він роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи, а його копія може бути видана особі, яка подала вимогу.

 • Звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

 • 2.3.25.  У разі розгляду судової справи колегією суддів відповідного суду до протоколу та звіту автоматично включаються прізвища суддів, які входять до складу колегії із зазначенням прізвища головуючого судді (судді-доповідача).

 • 2.3.26.  У випадках зміни складу колегії суддів у зв’язку з вибуттям судді зі складу постійної колегії суддів або з припиненням повноважень судді, заміна судді, який вибув, здійснюється автоматизованою системою в загальному порядку.

 • Результатом автоматичної зміни складу колегії суддів є протокол автоматичної зміни складу колегії суддів (додаток 3 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79), що автоматично створюється автоматизованою системою.

 • Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про зміну складу колегії суддів. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичної зміни складу колегії суддів; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про зміну складу колегії суддів; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичної зміни складу колегії суддів; тривалість автоматичної зміни складу колегії суддів.

 • Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичної зміни складу колегії суддів автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичної зміни складу колегії суддів автоматизованої системи не може бути обмежений.

 • Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів може бути роздрукованим за вимогою головуючого судді, члена колегії суддів, учасників відповідного провадження. У такому випадку він роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи, а його копія може бути видана особі, яка подала вимогу.

 • Звіт про зміну складу колегії суддів може бути роздрукований для службового використання в суді.

 •  

 • Визначення запасного судді у кримінальному провадженні

 •  

 • 2.3.27. Запасний суддя визначається за правилами автоматизованого розподілу справ між суддями.

 • 2.3.28.  Результатом визначення запасного судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 4 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79), що автоматично створюється автоматизованою системою.

 • 2.3.29.  Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення запасного судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення запасного судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення запасного судді за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення запасного судді; тривалість автоматичного визначення запасного судді. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення запасного судді автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення запасного судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

 • Протокол автоматичного визначення запасного судді може бути роздрукованим за вимогою головуючого судді, члена колегії суддів, учасників відповідного провадження. У такому випадку він роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи, а його копія може бути видана особі, яка подала вимогу.

 • Звіт про автоматичне визначення запасного судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

 •  

 • Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні

 •  

 • 2.3.30.  У разі заміни основного судді запасним суддею створюється протокол заміни основного судді запасним суддею (додаток 5 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79), що автоматично створюється автоматизованою системою.

 • 2.3.31. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про заміну основного судді запасним суддею. Звіт містить такі відомості: дата та час початку заміни основного судді запасним суддею; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо заміни основного судді запасним суддею; версія автоматизованої системи; час закінчення заміни основного судді запасним суддею; тривалість автоматичного розподілу. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо заміни основного судді запасним суддею автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо заміни основного судді запасним суддею автоматизованої системи не може бути обмежений.

 • Протокол заміни основного судді запасним суддею може бути роздрукованим за вимогою головуючого судді, члена колегії суддів, учасників відповідного провадження. У такому випадку він роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи, а його копія може бути видана особі, яка подала вимогу.

 • Звіт про заміну основного судді запасним суддею може бути роздрукований для службового використання в суді.

 •  

 • Визначення слідчого судді

 •  

 • 2.3.32. Слідчий суддя визначається за правилами автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

 • 2.3.33. Результатом визначення слідчого судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 4 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79), що автоматично створюється автоматизованою системою.

 • 2.3.34. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення слідчого судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматичного визначення слідчого судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення слідчого судді за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматичного визначення слідчого судді; тривалість автоматизованого розподілу.

 • Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

 • Протокол автоматичного визначення слідчого судді може бути роздрукованим за вимогою головуючого судді, члена колегії суддів, учасників відповідного провадження. У такому випадку він роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи, а його копія може бути видана особі, яка подала вимогу..

 • Звіт про автоматичне визначення слідчого судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

 •  

 • Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 •  

 • 2.3.35.  Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

 • 2.3.36. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

 • судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення;

 • судові справи про перегляд заочного рішення - у разі, якщо на час надходження заяви про перегляд заочного рішення спеціалізація відповідного судді не змінилась. В інакшому випадку таку справи підлягають розподілу на загальних підставах між суддями, що здійснюють судочинство в порядку ЦПК України та КАС України;

 • судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119–121, 121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення - у разі, якщо на час надходження заяви про перегляд заочного рішення спеціалізація відповідного судді не змінилась. В інакшому випадку таку справи підлягають розподілу на загальних підставах між суддями відповідної спеціалізації;

 • клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом - у разі, якщо на час надходження заяви про перегляд заочного рішення спеціалізація відповідного судді не змінилась. В інакшому випадку таку справи підлягають розподілу на загальних підставах між суддями відповідної спеціалізації;

 • матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

 • судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

 • зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

 • заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

 • заяви про відновлення втраченого судового провадження;

 • заяви про забезпечення позову, доказів

 • справи, по яких тим же суддею раніше приймалось рішення про повернення обвинувального акту прокурору або про відмову у затвердженні угоди та повернення обвинувального акту прокурору.

 • 2.3.37. Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

 • 2.3.38. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44–2.3.46 пункту 2.3 цього Положення, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за рішенням зборів суддів, якщо відсутність головуючого судді (судді-доповідача) призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.

 • 2.3.39. Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду (додаток 6 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

 • Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді може бути роздрукованим за вимогою головуючого судді, члена колегії суддів, учасників відповідного провадження. У такому випадку він роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи, а його копія може бути видана особі, яка подала вимогу.

 •  

 • Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

 • 2.3.40.     У разі задоволення відводу або самовідводу судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів) з метою заміни судді або суддів, що вибули.

 • 2.3.41.     Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

 • Якщо суд розглядає справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибули.

 • У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді (судді-доповідача) а також члена колегії суддів на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

 • Після усунення обставин, передбачених абзацом 2 цього підпункту, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею (суддею-доповідачем).

 • 2.3.42.  Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (задоволення заяви про відвід (самовідвід), відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, , припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо)) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) згідно з додатком 7 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79 , електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

 • У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів) у випадках, передбачених пунктом 2.3.40 цих Засад здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів).

 • 2.3.43. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду (додаток 8 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79), що автоматично створюється автоматизованою системою.

 • Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів; підстави проведення повторного автоматизованого розподілу; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу.

 • Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.

 • Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями може бути роздрукованим за вимогою головуючого судді, члена колегії суддів, учасників відповідного провадження. У такому випадку він роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи, а його копія може бути видана особі, яка подала вимогу.

 • Звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

 • 2.3.44. Результатом повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді є протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 9 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79), що автоматично створюється автоматизованою системою.

 • Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторне автоматичне визначення запасного (слідчого) судді. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення запасного (слідчого) судді за випадковим числом; підстави проведення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді; тривалість автоматичного розподілу.

 • Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

 • Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79).

 • Звіт може бути роздрукований для службового використання в суді.

 •  

 • Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи

 •  

 • 2.3.45. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до цього Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

 • Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

 • 2.3.46. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 2.3.45 пункту 2.3 цих Засад обставин.

 • 2.3.47.     У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.45 пункту 2.3 цього Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи,пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання,вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо) здійснюється в порядку, визначеному Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду.

 • 2.3.48. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.45 пункту 2.3 цих Засад, до автоматизованої системи вноситься передбачена цим Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 •  

 • Неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 •  

 • 2.3.49.  У разі визначення автоматизованою системою неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до підпункту 2.3.20 пункту 2.3 цих Засад автоматизованою системою автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду (додаток 10 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79).

 • Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності); підстави проведення повторного автоматизованого розподілу (за наявності); причини неможливості автоматизованого розподілу судових справ; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу.

 • Доступ для коригування протоколу та звіту щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.

 • Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями може бути роздрукованим за вимогою головуючого судді, члена колегії суддів, учасників відповідного провадження. У такому випадку він роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи, а його копія може бути видана особі, яка подала вимогу.

 • Звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

 • 2.3.50. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до вимог цих Засад.

 •  

 •  

 •  

 •  

 • 2.4.  Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів)

 •  

 • 2.4.1. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

 • 2.4.2. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

 •  

 • 2.5.  Визначення присяжних

 •  

 • 2.5.1. У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою після визначення суддів здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.

 • Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

 • 2.5.2.  Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначаються три основні та два запасні присяжні з додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

 • 2.5.3.  У разі неможливості виконання основним присяжним своїх обов’язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.

 • Основні присяжні визначаються автоматизованою системою із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа запасних присяжних.

 • 2.5.4. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою – п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначається добір присяжних зі списку присяжних, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в судовому провадженні.

 • Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не меншою семи осіб з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

 • Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою із списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

 • 2.5.5. Результатом визначення присяжних є протокол автоматичного визначення присяжних (додаток 11 до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26 листопада 2010 року /в редакції рішення ради суддів України від 22 липня 2015 року № 79), що автоматично створюється автоматизованою системою.

 • 2.5.6.  Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про загальний список присяжних; інформація щодо визначення присяжних згідно з пунктом 2.5.1 пункту 2.5 цього Положення за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних.

 • Також автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення основних та запасних присяжних. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення присяжних; єдиний унікальний номер судової справи; інформація про список визначених присяжних; інформація про визначення основних присяжних за випадковим числом; інформація про список присяжних, які залишились після визначення основних присяжних; інформація про визначення запасних присяжних за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення визначення присяжних; тривалість автоматичного визначення присяжних.

 • У разі необхідності визначення основних присяжних з числа запасних присяжних автоматизованою системою автоматично формуються відповідні звіти.

 • Доступ для коригування протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматизованої системи не може бути обмежений.

 • Протокол визначення основних та запасних присяжних може бути роздрукованим за вимогою головуючого судді, члена колегії суддів, присяжних, учасників відповідного провадження. У такому випадку він роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи, а його копія може бути видана особі, яка подала вимогу..

 • Звіт про визначення основних та запасних присяжних може бути роздрукований для службового використання в суді.

 •  

 • 2.6.  Визначення народних засідателів

 •  

 • 2.6.1.  У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, після визначення суддів автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення народних засідателів, які внесені до списку, у кількості двох осіб.

 • Автоматичне визначення народних засідателів здійснюється в порядку черговості внесення до автоматизованої системи списку народних засідателів, затвердженого відповідною місцевою (обласною) радою, та з урахуванням кількості днів, проведених в судових засіданнях.

 • Народний засідатель, який провів в судових засіданнях з початку року 30 та більше днів, не бере участі в автоматичному визначенні народних засідателів до кінця цього календарного року.

 • 2.6.2. Не підлягають включенню до списку народних засідателів, а у разі потрапляння до нього підлягають увільненню, громадяни відповідно до вимог статей 61–62 Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

 • 2.6.3. Результатом визначення народних засідателів є протокол автоматичного визначення народних засідателів (додаток 12), що автоматично створюється автоматизованою системою.

 • У разі необхідності заміни визначеного автоматизованою системою народного засідателя, здійснюється автоматичне визначення іншого народного засідателя.

 • 2.6.4.  Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення народних засідателів. Звіт містить такі відомості: дата та час початку визначення народних засідателів; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про список народних засідателів; інформація про визначення народних засідателів: версія автоматизованої системи; час закінчення визначення народних засідателів; тривалість автоматичного визначення народних засідателів.

 • Доступ для коригування протоколу та звіту щодо визначення народних засідателів автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Доступ суддів до перегляду протоколу та звіту щодо визначення народних засідателів автоматизованої системи не може бути обмежений.

 • Протокол визначення народних засідателів може бути роздрукованим за вимогою головуючого судді, члена колегії суддів, народних засідателів, учасників відповідного провадження. У такому випадку він роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи, а його копія може бути видана особі, яка подала вимогу..

 • Звіт про визначення народних засідателів може бути роздрукований для службового використання в суді.

 •  

 • 2.7.  Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

 •  

 • 2.7.1. У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної скарги, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили. Відповідна інформація вноситься до автоматизованої системи користувачем відповідно до його функціональних обов’язків.

 • Суд зобов’язаний здійснювати контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) та направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень.

 • Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи відповідальною особою суду відповідно до її функціональних обов’язків або головуючим суддею (суддею-доповідачем).

 • Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції), направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.

 • 2.7.2. У суді до автоматизованої системи вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень:

 • у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, не пізніше наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного судового рішення. У разі прийняття рішення за наслідками розгляду у письмовому провадженні – не пізніше наступного робочого дня після набрання судовим рішенням законної сили;

 • у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

 • 2.8.  Надання інформації про стан розгляду судових справ

 •  

 • 2.8.1.     На виконання вимог закону надається інформація щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, номера провадження (за наявності), прізвища учасників процесу, дати та часу призначення судової справи до розгляду, місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України та їх розгляду.

 • 2.8.2. Для отримання інформації у суді діє підсистема електронного довідника. Електронний довідник встановлюється для забезпечення оперативного надання інформації, зазначеної у підпункті 2.8.1 пункту 2.8 цього Положення.

 • 2.8.3. идача копії судового рішення здійснюється відповідно до процесуального законодавства і Закону України "Про доступ до судових рішень".

 • 2.8.4. Виконавчий документ формується в автоматизованій системі та видається (надсилається) відповідно до чинного законодавства в роздрукованому вигляді (шляхом роздрукування оригіналу відповідного електронного документа суду).

 • 2.8.5. На веб-порталі судової влади України щоденно оприлюднюється така інформація:

 • список судових справ, призначених до розгляду (дата та час розгляду судової справи; склад суду; єдиний унікальний номер судової справи; сторони у справі; суть судової справи). У разі, якщо суд розташований в декількох приміщеннях, у списку зазначається адреса приміщення суду. Для місцевих та апеляційних загальних судів додатково зазначається форма судочинства;

 • список апеляційних скарг (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходженнясудової справи; сторони у судовій справі; дата надходження апеляційної скарги; дата надсилання судової справи до апеляційного суду). Такий список оприлюднюється на веб-сайтах місцевих судів;

 • список автоматично розподілених судових справ (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходження судової справи; дата визначення складу суду; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи);

 • інформація щодо стадій розгляду судових справ (назва суду; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження; дата реєстрації; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи; стадія розгляду судової справи; звіт про автоматизований розподіл судової справи).

 • Не оприлюднюється інформація щодо сторін та суті судової справи, якщо таке обмеження встановлено чинним законодавством.

 • Списки формуються автоматично на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації.

 •  

 • 2.9.  Централізоване зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених у судах

 •  

 • 2.9.1. Електронні примірники судових рішень та інших документів, виготовлених у суді, а також електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї (в тому числі визначення уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ), розпоряджень керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу судових справ, наказів голови суду про відрядження (про скасування наказів про відрядження) суддів, рішень (витягів з рішень) зборів суддів, актів щодо знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу сервера автоматизованої системи та інших умов, що впливають на функціонування автоматизованої системи відповідно до цього Положення, протокол передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді створюються в автоматизованій системі із застосуванням вбудованого редактору текстів з використанням спеціальних шаблонів, які передбачають використання відповідних полів вводу показників із переліку відомостей про судову справу (перелік показників передбачається змістом кожного окремого документа).

 • Електронний примірник кожного документа зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ.

 • Доступ для коригування зазначених документів автоматично блокується автоматизованою системою.

 • З метою ідентифікації документа та його швидкого пошуку в автоматизованій системі для кожного документа автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор. Структура унікального ідентифікатора є такою: код бази даних суду, унікальний ідентифікатор документа в базі даних суду, тип документа та тип юрисдикції.

 • У такий спосіб створюються оригінали електронних документів суду, які зберігаються в базі даних автоматизованої системи документообігу суду та надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.

 • 2.9.2.     Електронна картка судової справи разом з електронними документами, що додані до картки судової справи, автоматично пересилаються до центральної бази даних автоматизованої системи не рідше одного разу на дві години.

 •  

 • 2.10.    Надсилання електронних документів до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ

 •  

 • 2.10.1.  Оригінали електронних судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

 • 2.10.2.  Надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ здійснюється автоматизованою системою в автоматичному режимі відповідно до регламентів, затверджених спільними наказами ДСА України та відповідних державних органів і установ.

 •  

 • 2.11.    Підготовка статистичних даних

 •  

 • 2.11.1.  Автоматизована система забезпечує:

 • введення у повному обсязі первинних даних відповідно до переліку відомостей про судові справи відповідними користувачами автоматизованої системи;

 • перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю введених первинних даних відповідно до переліку відомостей про судові справи;

 • підготовку статистичних звітів на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу суду;

 • перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю статистичних звітів суду;

 • підготовку узагальнюючих та аналітичних показників в автоматичному режимі;

 • передачу та отримання офіційних статистичних звітів у межах автоматизованої системи документообігу суду до територіальних управлінь ДСА України; ДСА України та вищих спеціалізованих судів;

 • підготовку іншої оперативної статистичної звітності на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу суду за будь-який період часу для отримання інформації про поточну ситуацію в суді з метою здійснення аналізу щодо підвищення продуктивності, ефективності та якості судових процедур.

 • 2.11.2. Форми статистичної звітності та періодичність їх подання затверджуються наказами ДСА України (для місцевих та апеляційних судів), у порядку, встановленому зборами відповідного суду (для вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України).

 • 2.11.3. Електронний примірник кожного статистичного звіту зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП уповноваженої особи суду.

 • Доступ для коригування зазначеного статистичного звіту автоматично блокується автоматизованою системою.

 • Для кожного статистичного звіту автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор.

 • У такий спосіб створюються оригінали електронних статистичних звітів, які надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.

 • 2.11.4. Під час підготовки статистичних звітів та іншої оперативної інформації особам, що готують відповідні статистичні документи, дозволяється виправляти первинні данні задля усунення логічних та фактичних помилок, що впливають на достовірність статистичних даних та можливість автоматичної обробки відповідних даних.

 •  

 •  

 • 2.12.    Передача судових справ до електронного архіву

 •  

 • 2.12.1.  До електронного архіву суду передаються усі відомості щодо розглянутих судових справ, які внесені до бази даних автоматизованої системи.

 •  

 • III. Забезпечення безпеки автоматизованої системи та моніторинг її функціонування

 •  

 • 3.1. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

 • 3.2.Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення і технічних ресурсів, комплексів, організаційних заходів.

 • 3.3. Для підтримки працездатності автоматизованої системи, моніторингу її функціонування суди надсилають до адміністратора автоматизованої системи базу даних автоматизованої системи суду не пізніше наступного робочого дня після отримання від адміністратора автоматизованої системи відповідного запиту.

 • 3.4. Доручення адміністратора автоматизованої системи щодо порядку функціонування автоматизованої системи в судах є обов’язковими до виконання.

 • 3.5. Збори суддів відповідного суду за необхідності заслуховують керівника апарату суду з питань функціонування автоматизованої системи, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження суддів.

 • 3.6. Інформація щодо стану навантаження на кожного суддю відповідного суду є відкритою для суддів цього суду та не може бути обмежена.

 •  

 • IV. Прикінцеві та перехідні положення

 • 4.2. Ці Засади набирають чинності з 1 лютого 2016 року.

 • 4.2. Установити, що норми цього Положення застосовуються з дати набрання ним чинності.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  


 •